Động từ + 아/어/여 있다.

Thứ Ba, 16 tháng 11, 2021
Tags: , , ,

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét