Bài đăng nổi bật

GIỚI THIỆU TỔNG THỂ CHƯƠNG TRÌNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HÀN QUỐC CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH EPS KLPT EPS (Employment permit system) là chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài, được Quốc hộ...